STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: NOMINACJA - WIELKI SUKCES NASZEJ SZKOŁY

Wańkowicza spotkał ogromny zaszczyt. Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej to wyróżnienie przyznawane od 6 lat przez członków Akademii Mistrzów, skupiającej laureatów wszystkich edycji Programu Mistrz Mowy Polskiej. Nagroda ta przyznawana jest placówkom, inicjatywom lub instytucjom, mającym niekwe­stiono­wane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców językowych. Ale jak to się zaczęło?

Wszystko miało swój początek 29 stycznia bieżącego roku, kiedy to błońskie Centrum Kultury zaprosiło panią Barbarę Wachowicz– autorkę książek, spektakli, wystaw, progra­mów telewizyjnych i radiowych po­święconych Wielkim Polakom. Wśród tych postaci pojawił się rów­nież nasz Patron. Po spotkaniu podziękowaliśmy autorce za miłe słowa i zaprosiliśmy Panią Barbarę Wachowicz na spotkanie z naszą społecznością szkoły. Nie przypusz­czaliśmy, że pani Barbara zapozna się z naszą stroną i szkolnym Facebookiem, gdzie od wielu lat zamieszczamy informacje o ważnych wydarzeniach w naszej szkole, w tym również o uroczy­stościach związanych z obchodze­niami świąt narodowych. Autorka „Bohaterek powstańczej Warszawy” doceniła nasz wkład w kształtowanie ducha patriotyzmu i zgłosiła naszą kandydaturę do Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

12 czerwca 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie na ręce pana dyrektora Jacka Cieślaka wrę­czona została Nominacja Pro­gramu Społecznego Mistrz Mowy. Na uro­czystej gali byli również no­minowani do tytułu Mistrza Mowy Polskiej m.in pan Jarosław Gugała - dziennikarz radiowy i telewizyjny, Joanna Kul­mowa - pisarka, autorka wielu ksią­żek dla dzieci i młodzieży oraz pan Krzysztof Gosztyła - aktor teatralny i filmowy. W naszej katego­rii nomina­cję otrzymał też interne­towy vlog Pauliny Mikuły "Mówiąc inaczej" oraz Redakcja Kultury i Edukacji Programu 1 Polskiego Radia. W ostatni poniedziałek września, pojechaliśmy na galę rozdania na­gród do nadmorskiego Wejhe­rowa. Podróż mijała przyjemnie, dzięki perspektywie spotkania zna­komitych osobistości ze świata polskiej kul­tury. Z racji tak ogrom­nego wyróż­nienia, każdy z nas od­czuwał pe­wien stres. Podczas wysłuchiwania przemówień wszyst­kich konkuren­tów, nasze zdener­wowanie nabie­rało coraz większych rozmiarów. Słowa, które wypływały z ust nomi­nowanych, wzbudzały wszechobecne poruszenie i wzru­szenie (Jeśli tylko ktoś oczywiście umiał słuchać). Nie każdemu dane jest odebrać na żywo moc płynącą z pięknego posługiwa­nia się polskim językiem. My dostąpiliśmy tego wyróżnienia, z czego jeste­śmy bardzo dumni. Wszak byliśmy w doborowym towarzystwie. Całą galę uświetniała muzyka orkie­stry Mary­narki Wojennej. Nie zabra­kło prezy­denta miasta- Krzysztofa Hilde­brandta oraz reprezentacji władz miejskich z całej Polski.

Przyjemnością było stanąć na de­skach sceny Kaszubskiej Filharmo­nii. Pan dyrektor Jacek Cieślak, uznając nas za bohaterów tego wydarzenia, oddał nam głos. Światła padające na twarze nie ułatwiały wypowiedzi przed pełną tak znanych osób.  Opowiedziałyśmy krótko o naszej szkole i obiecałyśmy w imie­niu wszystkich uczniów dbać o sza­cunek do polskiego języka. Oczywi­ście mieliśmy nadzieję na wygraną, jednak sam fakt nominacji już był wielką nagrodą. W naszej kate­gorii tytuł "Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej" otrzymał Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Nagrody za głosy od internautów zdobył vlog Pauliny Mikuły "Mówiąc inaczej" oraz audy­cja radiowa "Za­gadkowa niedziela" prowadzona przez Katarzynę Sto­parczyk. Po ogłoszeniu werdyktu, pani Barbara Wachowicz, prosto ze sceny oświadczyła, że w kolejnej edycji nominuje ponownie naszą szkołę i na pewno będzie nam go­rąco kibi­cować .Ogromne zaanga­żowanie pani Wachowicz  w „ na­szą sprawę” w dużym stopniu przy­czy­niło się do tego, iż znaleźliśmy się w ścisłej piątce wybra­nej z ca­łego kraju. Spotkał nas ogromny zaszczyt i nie zapomnimy o tym przez bar­dzo długi czas

Przyjaźń z panią Barbarą Wacho­wicz, nazwaną przez uczniów na­szej szkoły ,,fioletową Damą", dała nam szansę na pokazanie się szer­szemu gronu osób, zaprezentowa­niu skromnej szkoły wielkiego Wańkowicza Nie­stety nie znaleźliśmy się w gro­nie zwycięzców, jednak to nie ozna­cza, że nie jesteśmy z siebie dumni i oświadczamy, że nie składamy broni. Będziemy walczyć w następ­nym roku. Przyszłoroczna gala od­będzie się w Pozna­niu. Mamy nadzieję, że przez ko­lejne lata bę­dziemy wspólnie działać i dbać o wizerunek naszej szkoły – Wańko­wiczowskiego "domeczka". Jedno jest pewne, dostaliśmy od losu ogromną szansę i grzechem byłoby nie wykorzystać jej do końca.

Julia Bielecka, Gabriela Masłowska III LO