STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: PODARUJ SIEBIE

Wolontariat jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska”. Wszędzie znajdziemy podobne definicje, ale z czym to się wiąże, najlepiej wie pani Iwona Dębkowska- opiekun wolontariatu szkolnego.

Natalia: O naszym wolontariacie cały czas jest głośno. Nie brakuje uczniów chętnych do pracy. Jak zrodził się pomysł na powstanie wolontariatu, dlaczego zde­cydowała się Pani na ten krok?

p. Iwona Dębkowska:
Wolontariat rozpoczął swą działalność w ubiegłym roku szkolnym. Sam po­mysł na wolontariat zrodził się wraz z po­wstaniem klasy socjalnej, nowego profilu kształcenia. Kolejnym takim krokiem było podjęcie współpracy z przedszkolem nr 4 "Stokrotka". Pomy­ślałam sobie, że warto by było podjąć działania na rzecz szkoły i współpracy ze środowiskiem lokal­nym. Wyłoniłam liczną grupę uczniów, chcących dać coś od siebie, coś wy­jątkowego, coś co może sprawić ra­dość innym.

Natalia: A jak to jest z nowym rokiem szkolnym? Jak wiele osób jest chęt­nych do współpracy?
p. Iwona Dębkowska:
W tym roku działalność zaczęła się bardziej rozwijać.  Przybyło nowych członków, obecnie jest już ponad 30 wolontariuszy.

Natalia: A na czym polega ich praca  w szkole?

p. Iwona Dębkowska:
Taki wolontariusz bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach na terenie szkoły i poza, głównie  współpracuje  ze środowiskiem lokal­nym.

Natalia: Zatem w jakich najbliższych akcjach, wolontariat szkolny będzie brał udział? 

p. Iwona Dębkowska:
Najbliższa taka akcja to „Serca dla serca". Jest ona  skierowana do pod­opiecznych z oddziału pediatrii w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. Kolejne będą mikołajki i spotkanie świąteczne. W tym roku oprócz zajęć, uczniowie będą uczęszczać na wo­lontariat do przedszkola, na zajęcia z przedszkolakami, co da im możli­wość zapoznania się ze specyfiką pracy w przedszkolu. Niedługo ta współpraca rozwinie się na innych płaszczyznach. Planujemy podjąć współpracę z Klubem Senior-Wigor, jesteśmy po rozmowach z panią dy­rektor Agnieszką Kurach, która jest zadowolona z perspektywy współ­pracy z naszym wolontariatem. Bę­dzie to kontynuacja działań z poprzed­niego roku szkolnego, które podjęła siostra Sancja. W poniedziałek 2 paź­dziernika wspólnie będziemy odcho­dzić Europejski Dzień Seniora. Z tej okazji przygotujemy słodki poczę­stu­nek oraz upominki dla naszych Star­szych Przyjaciół.

Natalia:  Skąd bierze Pani pomysły na to wszystko?             

p. Iwona Dębkowska:
Pomysłów mi, jak również wolontariu­szom nie brakuje. Największą rolę odgrywa czas realizacji niektórych przedsięwzięć. Do niektórych trzeba się przygotować, zaplanować, przy­gotować materiały i usta­lić z instytucjami współpracującymi, ale wszystko jest możliwe jeśli się tego chce.

Natalia: Racja, od chęci zależy bardzo dużo. Spotkała się Pani z jakimiś negatywnymi komentarzami na temat pracy wolontariatu?

p. Iwona Dębkowska:
Nigdy nie spotkałam się z jakąś ne­gatywną opinią. Docierają do mnie same pozytywne komentarze na temat naszej działalności. Często pojawiają się miłe słowa pod zdjęciami zamiesz­czonymi na stronie.

Natalia: Dotychczas można było śle­dzić waszą działalność na face­book’u szkoły. Doszły do mnie wiado­mości, że wolontariat ma mieć osobną stronę, zatem jak to będzie?

p. Iwona Dębkowska:
Wszystkie nasze akcje będą możliwe do śledzenia na stronie głównej szkoły.

Natalia: Zatem proszę nam powie­dzieć, jak zostać wolontariuszem?

p. Iwona Dębkowska:
Odpowiedź jest następująca:  każdy chętny musi zgłosić się do koordyna­tora, następnie zapoznać się z regu­laminem wolontariatu. Potem już tylko pozostaje wypełnić kwestiona­riusz oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w wolonta­riacie.

Natalia:  Czy mogłaby Pani  na ko­niec poradzić coś osobom, które wahają się czy zostać wolontariu­szami
p. Iwona Dębkowska:
Wolontariat jest dobrowolnym i świa­domym działaniem na rzecz innych. Wszyscy ci, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie, nieść pomoc innym, nie powinni się wahać. Warto wspo­mnieć, że  dobro wraca ze zdwojoną siłą. Dlatego z tego miejsca podzięko­wać mło­dzieży, która znajduje czas, nawet w weekendy, by poda­rować siebie drugiemu człowie­kowi.

Pamiętajmy zatem, że każdy może spróbować, zaangażować się w wolontariat, na pewno nic nie straci, a może tylko zyskać. Redakcja ga­zetki szkolnej życzy obecnym wo­lontariuszom jak najwięcej zdro­wia i szczęścia, a wszystkich pozo­sta­łych zachęcamy  do działania.

Natalia Gołębiowska III LO