STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

PROPONOWANE KLASY - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-LETNIE I 4-LETNIE)

Profil humanistyczno-dziennikarski

Języki obce: j.angielski; do wyboru: j.niemiecki, j.rosyjski.

Klasa realizuje program autorski; 6 godzin języka obcego tygodniowo, realizowany jest rozszerzony program z języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze.

Przygotowuje na kierunki studiów: polonistyka, historia, prawo, dziennikarstwo, psychologia, archeologia, slawistyka, filozofia, filologia angielska, kulturoznawstwo, etnografia, bibliotekoznawstwo oraz religioznawstwo.

Profil pożarniczo-ratowniczy

Języki obce: j.angielski; do wyboru: j.niemiecki, j.rosyjski.

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy w przypadkach szczególnych, ogólne podstawy pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego oraz promocja zdrowego stylu życia.

Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach medycznych np. ratownictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz kierunkach związanych ze służbami mundurowymi: pożarnictwo, wojsko, policja, straż graniczna, służba celna oraz ochrona osób i mienia.

Profil psychologiczno-społeczny

Języki obce: j. angielski; do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski.

Zwiększony pakiet zajęć edukacyjnych: język angielski, wiedza o społeczeństwie biologia/chemia/geografia, podstawy psychologii, opieki medycznej i pracy socjalnej. W trakcie nauki uczeń uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie nauk społecznych, podstaw prawa, edukacji prozdrowotnej, opieki społecznej, komunikacji interpersonalnej. Absolwent może pracować jako pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, opiekunka do dziecka, opiekun w domu pomocy społecznej, pracownik placówki resocjalizacyjnej  oraz może podjąć naukę na kierunkach studiów takich jak:

 • dia­log i za­an­gażowanie społecz­ne
 • eu­ro­peisty­ka kul­tu­ro­wa
 • go­spo­dar­ka prze­strzen­na
 • go­spo­dar­ka tu­rystycz­na
 • ko­mu­nika­cja eu­ro­pej­ska
 • kul­tu­ro­znaw­stwo
 • nau­ki o ro­dzinie
 • po­li­to­logia
 • po­li­ty­ka społecz­na
 • pra­ca so­cjal­na
 • psy­chologia
 • sa­morząd te­ryto­rial­ny i po­li­ty­ka re­gio­nal­na (ma­kro­kie­runek)
 • so­cjologia
 • sto­sun­ki międzyna­ro­dowe
 • tu­rysty­ka i re­kreacja.