Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Badania lekarskie

Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole.
Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.
Listę miejsc, w których można wykonać bezpłatne badania publikuje corocznie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

   https://mwomp.pl/pacjenci/badania-uczniow/

 

Lista przychodni: https://mwomp.pl/wp-content/uploads/2023/04/uczniowie_2023-14.04.2023.pdf

 

Technik mechatronik 

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Kontakt ze smarami mineralnymi olejami, farbami
 • Wymuszona pozycja ciała
 • Ruchome części mechanicznych narzędzi
 • Praca przy komputerze – do 4 godzin dziennie

 

Technik logistyk

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Praca przy komputerze – do 4 godzin dziennie
 • Wymuszona pozycja ciała
 • Śliskie powierzchnie

 

Technik ekonomista

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Praca przy komputerze – do 16 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki
 • Praca z maszynami liczącymi
 • Wymuszona pozycja ciała i przeciążenie narządu wzroku

 

Technik technologii żywności

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Praca w pozycji stojącej
 • Śliskie i mokre powierzchnie kuchni
 • Obsługa urządzeń gospodarstwa domowego
 • Ostre przedmioty i krawędzie
 • Wysoka temperatura
 • Kontakt ze środkami chemicznymi służącymi do mycia i dezynfekcji sprzętów kuchennych

Dodatkowo technik technologii żywności dostanie skierowanie na badania do celów sanitarno - epidemiologicznych.

 

Skierowania na badania będą wydawane od dnia 15 maja do 24 lipca 2023 r. kandydatom, którzy wskazali naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć do 26 lipca do godz. 15:00.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do dnia 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

UWAGA! W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

 

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego dotyczy oraz datę następnego badania. Zaświadczenie może obowiązywać na cały okres nauki (4 lub 5 lat) lub krócej – wtedy uczeń musi powtórzyć badania w trakcie nauki.

 

Jak wygląda wypełnione zaświadczenie?  - otwórz

Treść rozporządzenia w sprawie badań  - otwórz

Data dodania: 2021-06-28 09:55:33
Data edycji: 2023-05-25 13:22:45
Ilość wyświetleń: 5010

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook