Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Stypendia

REGULAMIN PRZYZNANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE /OSIGNIĘCIA SPORTOWE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W BŁONIU

 

 1. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętności jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 2. Stypendium ma charakter motywacyjny – nie socjalny.
 3. Stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe może być przyznawane pod koniec każdego semestru uczniowi, który spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Stypendium wypłacane jest ze środków Starostwa
 5. Wysokość stypendiów przyznawana jest zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty
 6. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniowi z co najmniej dobrą oceną z zachowania oraz średnią ocen:

- dla liceum ogólnokształcącego:  4,5

- dla technikum:                                4,0

 1. O stypendia za osiągniecia sportowe może ubiegać się uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (indywidualnym lub zespołowym) na szczeblu co najmniej powiatowym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz wychowania fizycznego.
 2. Stypendium sportowe jest przyznawane za reprezentowanie i promocję Szkoły.
 3. Uczeń składa osobiście wniosek o stypendium do pedagoga szkolnego.
 4. Za kompletność wniosku odpowiedzialny jest uczeń. Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany.
 5. Komisja stypendialna sprawdza wnioski pod względem spełnienia kryteriów oraz je zatwierdza.
 6. W przypadku ucznia niepełnosprawnego wniosek o stypendium składa rodzic. Wnioski przyjmowane są na odpowiednich formularzach i muszą być zaopiniowane przez wychowawcę, a w przypadku osiągnięć sportowych przez trenera i nauczyciela wychowania fizycznego.
 7. Komisja stypendialna po rozpatrzeniu wniosków składa je do zaopiniowania przez Dyrektora Szkoły. Po zaopiniowaniu lista uczniów z przyznanym stypendium trafia do księgowości. Środki przelewane są na wskazane we wniosku konto bankowe.
 8. Komisja  Stypendialna podejmuje decyzje o przyznaniu stypendium w nauce kierując się następującym kryteriami:

 

Liceum

Technikum

Średnia (dolna granica)

4,5

4,0

Przeliczenie na punkty średniej

Średnia x 100

Średnia x 112,5

Przeliczenie na punkty oceny z zachowania

Wzorowy – 10 pkt

Bardzo dobry – 5 pkt

Dobry – 0 pkt

 

Stopień stypendium

Punkty liceum

Punkty technikum

KWOTA

I stopień

610-550

685-610

240

II stopień

549-520

609-510

200

III stopień

519-495

509-480

150

IV stopień

494-450

479-450

130

 

 1. W przypadku średnich granicznych, są one zaokrąglane zgodnie z zasadą poniżej 0,5 – do dołu, a 0,5 i więcej – do górnej liczby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej do pobrania dokumenty dotczące stypendiów:

Data dodania: 2021-06-28 10:50:00
Data edycji: 2024-01-31 10:08:37
Ilość wyświetleń: 2667

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej