Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Zasady rekrutacji uczniów  do klas pierwszych

 Zespołu Szkół nr 1

im. Melchiora Wańkowicza

w Błoniu w roku szkolnym 2022/2023

 

Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół  nr 1 

im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu odbywa się w oparciu o rozporządzenie

MKO z dnia 28 stycznia  2022r.

 

 

Terminarz rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych                                                                

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja do 20 czerwca br. do godziny 15.00.

 

Terminy uzupełnienia wniosków

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty i świadectwa ukończenie szkoły należy złożyć od  24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godziny 15.00.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022 r.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 21 lipca  do 27 lipca  br. do godziny 15.00  w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 28 lipca 2022 r. do godziny 14.00

 

UWAGA!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 

sekretariat@zs1- blonie.pl

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły znajdują się na stronie szkoły w zakładce DLA KANDYDATÓW. Po wypełnieniu wniosku należy go przesłać na wyżej wymieniony adres mailowy.

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 1 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r.

 

 

Kryteria punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

                 mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego nowożytnego
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty

mnoży się przez 0,3.

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –  8 punktów;
 • dopuszczający – 2 punkty
 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 2. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 1. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

 1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty

b) krajowym – 3 punkty

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 3. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 4. Przeliczanie na punkty ocen
 1. Z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
 1. za ocenę celującą – po 35 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
 3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
 4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;
 1. Z języka obcego nowożytnego:
 1. za ocenę celującą – 30 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
 3. za ocenę dobrą – 20 punktów
 4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1.  wielodzietność rodziny kandydata;
 2.  niepełnosprawność kandydata;
 3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W zależności od typu i kierunku szkoły punktowane są następujące zajęcia edukacyjne:

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Zawód

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

mechatronik

język polski, matematyka, technika, informatyka

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

profil ratowniczy

język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

profil humanistyczno-dziennikarski

język polski, matematyka, historia, język angielski

profil psychologiczno- społeczny

język polski, matematyka,  wiedza o społeczeństwie, język angielski

 

TECHNIKUM

Zawód

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

technik  ekonomista

język polski, matematyka, język angielski,

informatyka

technik  logistyk

język polski, matematyka, język angielski, geografia

technik mechatronik

język polski, matematyka, fizyka, informatyka

technik technologii żywności

język polski, matematyka, chemia, biologia

 

 

Postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne do klas pierwszych prowadzi powołana przez Dyrektora Szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  do 2 sierpnia 2022r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

W terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania  dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Dyrektor Szkoły

Jacek Cieślak

Błonie, 24 luty  2022 r.

Data dodania: 2022-03-24 14:34:33
Data edycji: 2022-05-17 14:24:59
Ilość wyświetleń: 5292

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook