18 kwietnia 2024 w godzinach 15:30 - 17:30 zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Zasady rekrutacji uczniów  do klas pierwszych

 Zespołu Szkół nr 1

im. Melchiora Wańkowicza

w Błoniu w roku szkolnym 2024/2025

 

Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół  nr 1 

im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu odbywa się w oparciu o rozporządzenie

MKO nr 6 z dnia 29 stycznia  2024 r.

 

 

Terminarz rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych                                                     

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja do 29 maja br. do godziny 15.00.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 maja do 22 lipca 2024 r.

 

Terminy uzupełnienia wniosków

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty i świadectwa ukończenie szkoły należy złożyć od  3 lipca 2024r. do 10 lipca 2024 r. do godziny 15.00.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2024 r do godziny 12.00.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 19 lipca  do 24 lipca  br. do godziny 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 25 lipca 2024 r. do godziny 14.00

 

UWAGA!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  sekretariat@zs1- blonie.pl

Wnioski o przyjęcie do szkoły znajdują się na stronie szkoły w zakładce DLA KANDYDATÓW. Po wypełnieniu wniosku należy go przesłać na wyżej wymieniony adres mailowy.

 

Rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc) odbywać się będzie od 29 lipca 2024r. do 12 sierpnia 2024r.

 

Kryteria punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

                 mnoży się przez 0,35

 

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego nowożytnego

  mnoży się przez 0,3.

 

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –  8 punktów;
 • dopuszczający – 2 punkty
 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 1. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

 

 

 

 

      Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

       - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

 

 1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 punkty

- krajowym – 3 punkty

- wojewódzkim – 2 punkty

- powiatowym – 1 punkt

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 1. Przeliczanie na punkty ocen

 

 

 • Z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
 1. za ocenę celującą – po 35 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
 3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
 4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;
 • Z języka obcego nowożytnego:
 1. za ocenę celującą – 30 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
 3. za ocenę dobrą – 20 punktów
 4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty

a) za ocenę celującą – po 35 punktów

b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów

c) za ocenę dobrą – po 25 punktów

d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów

e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zwust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

 

 1. W zależności od typu i kierunku szkoły punktowane są następujące zajęcia edukacyjne:

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Zawód

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

mechatronik

język polski, matematyka, technika, informatyka

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

profil ratowniczy

język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

profil humanistyczno-dziennikarski

język polski, matematyka, historia, język angielski

profil psychologiczno- społeczny

język polski, matematyka,  wiedza o społeczeństwie, język angielski

 

TECHNIKUM

Zawód

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

technik  ekonomista

język polski, matematyka, język angielski, informatyka

technik  logistyk

język polski, matematyka, język angielski, geografia

technik mechatronik

język polski, matematyka, fizyka, informatyka

technik technologii żywności

język polski, matematyka, chemia, biologia

 

 

Postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne do klas pierwszych prowadzi powołana przez Dyrektora Szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  do 29 lipca 2024r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

W terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania  dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Dyrektor Szkoły

Jacek Cieślak

Błonie, 7 lutego  2024 r.

Data dodania: 2022-03-24 14:34:33
Data edycji: 2024-02-19 13:26:16
Ilość wyświetleń: 14518

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej