Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do Erasmus+

Rekrutacja do Erasmus+
  1. Informacja - o akredytacji Erasmus +

 

 

  • Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż nasza szkoła uzyskała  Akredytację Erasmus+ w sektorze: Kształcenia i Szkolenia Zawodowe!
  • Projekt w naszej szkole w ramach Akredytacji będzie realizowany w latach 2022-2027
  • W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas technikum, którzy ukończyli 16 lat
  • W ramach wyjazdu zagranicę, uczniowie mają możliwość odbycia praktyk w zagranicznych firmach, dodatkowo poznają kulturę tego kraju. W naszym przypadku miejscem docelowego wyjazdu jest Grecja!!

 

Czas trwania wyjazdu: 14 dni

Szkolny koordynator projektu Erasmus+
Emilia Kierzkowska

  1. Informacja - Rekrutacja Erasmus+

 

 

Z dniem dzisiejszym (20.06.2022 r.) rusza rekrutacja na wyjazd w ramach  programu Erasmus+ w sektorze: Kształcenia i Szkolenia Zawodowe!

Chętni proszeni są o wypełnienie formularza i złożenie go w sekretariacie do 30.06.2022 r. (włącznie). Formularz można pobrać z załącznika znajdującego się na dole tej strony lub odebrać z sekretariatu :)

Harmonogram rekrutacji:

- 20.06.2022 – rozpoczęcie rekrutacji,
- 23.06.2022 – spotkanie informacyjne dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie,
- 30.06.2022 - zamknięcie zgłoszeń,
- 06.07.2022 – ogłoszenie wyników rekrutacji.
- 11.07.2022 – możliwość składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063629

 

  1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 

 

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/22 kształcą się na kierunkach:

Technik logistyk
Technik mechatronik
Technik technologii żywności

W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani wezmą udział w zagranicznych mobilnościach zawodowych, które odbędą się w Grecji we wrześniu/ październiku 2022.
W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani do udziału oraz uczestnicy z listy rezerwowej brać będą udział w zajęciach przygotowawczych, które obywać się będą Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu przed rozpoczęciem mobilności.
W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani do udziału brać będą udział w działaniach upowszechniających rezultaty, które odbywać się będą po zakończeniu mobilności.

  1. ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

 


Każdy uczeń, który kształci się na jednym z kierunków objętych projektem może zgłosić swoją chęć udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkolnym.

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

- Jacek Cieślak – przewodniczący
- Emilia Kierzkowska
- Adrianna Malik


Harmonogram rekrutacji:

- 20.06.2022 – rozpoczęcie rekrutacji,
- 23.06.2022 – spotkanie informacyjne dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie,
- 30.06.2022 - zamknięcie zgłoszeń,
- 06.07.2022 – ogłoszenie wyników rekrutacji.
- 11.07.2022 – możliwość składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja Rekrutacyjna spośród złożonych formularzy na podstawie przyznanych punktów wyłoni uczestników projektu, odpowiednio dla każdego kierunku:

Technik logistyk – 9 osób
Technik mechatronik – 10 osób
Technik technologii żywności – 9 osób.

Komisja Rekrutacyjna dodatkowo na podstawie przyznanych punktów ułoży rezerwową listę uczestników, odpowiednio dla każdego kierunku:

Technik logistyk – 5 osób
Technik mechatronik – 5 osób
Technik technologii żywności – 5 osób

Listy zakwalifikowanych uczestników oraz rezerwowa lista uczestników zostaną opublikowane na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły w dniu  w porządku alfabetycznym bez podania punktacji.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie składa się z:
- Informacji o uczniu (imię, nazwisko, klasa, kierunek kształcenia)
- Informacji na temat wyników w nauce
- Opisu chęci oraz potrzeb udziału w projekcie (ten fragment nie będzie oceniany punktowo przy tworzeniu list uczestników)
- Opisu zaangażowania w życie szkoły (udział w Samorządzie szkolnym, wolontariacie i innych działaniach szkolnych i pozaszkolnych).
Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów, aż do momentu wyczerpania limitu miejsc na każdej z list.

Punkty będą przydzielane w następujący sposób:
1. Ocena końcoworoczna z języka angielskiego:

- 2 to 10 pkt;
- 3 to 15 pkt;
- 4 to 20 pkt;
- 5 to 25 pkt;
- 6 to 30 pkt.

2. Średnia ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych:

- 2,0 - 2,99 odpowiada 5 pkt;
- 3,0 –3,5 to 10 pkt;
- 3,6 –3,9 to 15 pkt;
- 4,0 –4,5 to 20 pkt;
- 4,6 –5 to 25 pkt;
- 5,1 –6 to 30 pkt.

3. Średnia wszystkich ocen końcoworocznych:

- 2,0 - 2,99 odpowiada 5 pkt;
- 3,0 –3,5 to 10 pkt;
- 3,6 –3,9 to 15 pkt;
- 4,0 –4,5 to 20 pkt;
- 4,6 –5 to 25 pkt;
- 5,1 –6 to 30 pkt.

4. Końcoworoczna ocena z zachowania:

- Naganne to 0 pkt;
- Nieodpowiednie to 0 pkt;
- Poprawne to 10 pkt;
- Dobre to 20 pkt;
- Bardzo dobre to 25 pkt;
- Wzorowe to 30 pkt.

5. Aktywne działania na rzecz szkoły – 20 pkt.
6. Uczniowie z mniejszymi szansami (trudną sytuacją materialną) otrzymają dodatkowe punkty w rekrutacji (maksymalnie 10) – wymagane potwierdzenie w formie zaświadczenia/opinii pedagoga/psychologa.

Ostateczną listę uczestników, zatwierdzi dyrektor szkoły po zakończeniu rekrutacji, procedury odwoławczej oraz potwierdzeniu przez wszystkich zakwalifikowanych uczestników chęci udziału w projekcie. Jeśli po zakończeniu rekrutacji liczba uczestników zakwalifikowanych będzie mniejsza niż zakładana (28 osób), przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacji na tych samych zasadach.

Każdy uczeń, który złożył formularz zgłoszeniowy i nie został zakwalifikowany do udziału w projekcie, będzie miał prawo odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie 28 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, którzy zdobędą największą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji. Stworzona zostanie także lista rezerwowa obejmująca: 5 osób z każdego kierunku.

Termin składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej upływa w dniu 11.07.2022 r.
- Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek zweryfikowania i pisemnej odpowiedzi na każde złożone odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia.
- Składając formularz zgłoszeniowy uczeń wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji oraz akceptuje regulamin rekrutacji do projektu.

Szkolny koordynator projektu Erasmus+
Emilia Kierzkowska

 

Data dodania: 2022-06-21 08:11:17
Data edycji: 2022-06-23 15:02:46
Ilość wyświetleń: 681

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook