18 kwietnia 2024 w godzinach 15:30 - 17:30 zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz uczniów pełnoletnich

 

Administrator Danych

Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci jest Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu przy ul. Łąki 2 w imieniu, którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

  • drogą papierową na adres: ul. Łąki 2, 05-870 Błonie oraz
  • mailowo: sekretariat@zs1-blonie.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: jrkdoradztwo@gmail.com

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przetwarzane w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły - (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), tj. na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

 

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora Danych, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa m.in.: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia. Dane osobowe będą w określonym zakresie przetwarzane w sposób zautomatyzowany tj.: w przypadku przeprowadzania egzaminów, natomiast nie będą one profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

 

Data przeglądu i aktualizacji: 20.02.2020 r.

Data dodania: 2021-06-28 08:40:35
Data edycji: 2021-06-28 09:30:14
Ilość wyświetleń: 515

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej