Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz uczniów pełnoletnich

 

Administrator Danych

Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci jest Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu przy ul. Łąki 2 w imieniu, którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

  • drogą papierową na adres: ul. Łąki 2, 05-870 Błonie oraz
  • mailowo: sekretariat@zs1-blonie.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: jrkdoradztwo@gmail.com

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przetwarzane w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły - (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), tj. na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

 

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora Danych, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa m.in.: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia. Dane osobowe będą w określonym zakresie przetwarzane w sposób zautomatyzowany tj.: w przypadku przeprowadzania egzaminów, natomiast nie będą one profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

 

Data przeglądu i aktualizacji: 20.02.2020 r.

Data dodania: 2021-06-28 08:40:35
Data edycji: 2021-06-28 09:30:14
Ilość wyświetleń: 273

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook