Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Technikum (5-letnie)

Technik ekonomista

Języki obce: j. angielski; do wyboru: j. niemiecki,  j. rosyjski.

Przedmioty realizowane na poziomie  rozszerzonym: język angielski. Absolwent zdobywa umiejętności wspomagające prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale także potrafi: obliczać podatki, prowadzić rachunkowość, sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, prowadzić sprawy kadrowo- płacowe, samodzielnie organizować zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług oraz pracować w administracji, biurach księgowych , biurach maklerskich , towarzystwach ubezpieczeniowych i bankach. Ten kierunek  kształcenia przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach:

 •  ad­mi­nistracyj­no-eko­nomicz­ny
 •  ana­lity­ka go­spo­dar­cza
 •  ana­liza i zarządzanie w biz­ne­sie
 •  ban­ko­wość i fi­nan­se cyfro­we
 •  bez­pie­czeństwo w biz­ne­sie
 •  biz­nes elek­tro­nicz­ny
 •  biz­nes międzyna­ro­dowy
 •  e-bus­sines
 •  eko­nofi­zyka
 •  eko­nomia
 •  eko­nomicz­na ana­liza pra­wa
 •  eko­nomi­ka obron­ności
 •  fi­nan­se i rachun­ko­wość
 •  fi­nan­se i zarządzanie w och­ro­nie zdro­wia
 •  fi­nan­se, rachun­ko­wość i ubez­pie­cze­nia
 •  go­spo­dar­ka i ad­mi­nistracja publicz­na
 •  in­fo­bro­ker­stwo, zarządzanie do­kumen­tacją i ar­chi­wisty­ka
 •  go­spo­dar­ka i zarządzanie publicz­ne
 •  in­for­ma­ty­ka i eko­nometria
 •  in­nowacyj­na go­spo­dar­ka
 •  ma­na­gement
 •  ma­na­gement and fi­nan­ce
 •  ma­tema­ty­ka
 •  meto­dy ilościo­we w eko­nomii i sys­te­my in­for­ma­cyj­ne
 •  międzykie­run­ko­we stu­dia eko­nomicz­no-ma­tema­tycz­ne
 •  międzyna­ro­dowe sto­sun­ki go­spo­dar­cze
 •  pra­wo po­dat­ko­we i rachun­ko­wość
 •  przed­siębior­czość
 •  przed­siębior­czość i in­we­sty­cje
 •  rachun­ko­wość i con­trol­ling
 •  to­waro­znaw­stwo
 •  zarządzanie
 •  zarządzanie in­for­macją

 

Technik logistyk

Języki obce: j.angielski; do wyboru: j.niemiecki, j.rosyjski.

Planowanie i organizowanie sprawnego funkcjonowania wszystkich ogniw łańcucha dostaw w zakresie produkcji, magazynowania, dystrybucji i transportu. Praca w szeroko rozumianej branży TSL w charakterze spedytora, magazyniera, technologa transportu czy administratora i zarządcy taborem

Wiedza i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia pozwalają na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Flogistyków w Polsce. Fakt ten umożliwia pewne wejście na rynek pracy, daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności miejsca i kraju.

Absolwent może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycjnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Technik mechatronik

Języki obce: j.angielski; do wyboru: j.niemiecki, j.rosyjski.

Połączenie mechaniki, elektroniki i informatyki.

Kierunek o specjalizacji - obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Możliwość pracy w zakresie obsługi i serwisu linii produkcyjnej, obsługi maszyn do obróbki skrawaniem oraz konserwacji urządzeń w zakładach produkcyjnych.

Kształcenie zawodowe obejmuje:
konstrukcje, urządzeń precyzyjnych, metaloznawstwo, metrologię, sterowanie numeryczne, procesy i technologie wspomagane komputerowo. Absolwenci mogą pracować w sferze produkcyjnej i usługowej, na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci mogą kontynuować naukę, m następujących kierunkach: mechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, grafika komputerowa.

 

 

Technik technologii żywności

Języki obce: j.angielski; do wyboru: j.niemiecki, j.rosyjski.

Obejmuje szeroki zakres kształcenia.

Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych, jak hurtownie spożywcze, placówki kontroli jakości żywności, laboratoria analizy żywności. Praca może odbywać się w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne zakładach spożywczych, placówkach gastronomicznych (restauracje, hotele, stołówki, itp.) jak również w zakładach rzemieślniczych.

 

Data dodania: 2021-06-28 09:59:13
Data edycji: 2021-06-28 09:59:54
Ilość wyświetleń: 858

Plan lekcji

Zapoznaj się z aktualnym planem lekcji
Więcej informacji

E-dziennik

Sprawdź dziennik elektroniczny
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook